Od prvního ročníku festivalu multižánrového mládežnického festivalu UNITED, který se koná pravidelně od roku 2011 poslední prázdninový víkend ve Vsetíně, jsou jeho součástí filmové projekce. Film zde však slouží především jako podnět pro hlubší zamyšlení nad námi samými. Letos jsme začínali filmem Ex Machina, který vyvolal mezi diváky živou diskuzi.

Otázky související s umělou inteligencí zajímají mladé lidi bez ohledu na konfesi. O to více je alarmující, že toto téma není v církvích promýšleno. Neexistuje teologie UI, na katedrách etiky se tato problematika nezkoumá. A tak jsme využili brilantního filmu Alexe Garlanda a spolu s diváky jsme se tázali: Jak se liší UI od člověka? Co definuje lidství? Pakliže vznikne UI, která bude schopna citu, snění, předvídavosti, bude vůbec možno mluvit o stroji? Jak nás vývoj UI ohrožuje? Lze domyslet dopad, který může mít na svět existence samostatně myslících algoritmů? Jak je tomu s UI a spiritualitou? Existuje pro UI spása?

ex machina klimt

Scénář filmu je plný odkazů na antickou historii, řeckou mytologii, bibli a život a dílo filozofa Ludwiga Wittgensteina (zabýval se především logikou, metafyzikou a filozofií jazyka). Název filmu je odkazem ke známému principu deus ex machina, který byl používán v antickém dramatu (na antické drama odkazují tako divadelní masky pověšené na stěně chodby). Jména postav nesou biblické konotace – Ava (verze jména Eva), první žena stvořená Hospodinem, Nathan (v češtině Nátan), starozákonní prorok, který odhalil hřích krále Davida, Caleb (česky Káleb), jeden ze zvědů, které Mojžíš vyslal do Země zaslíbené, vedle Jozua jediný, kdo nezemřel při putování po poušti, ale vešel do Kenaánu a obdržel zde podíl jako ten, kdo uvěřil Hospodinu a nepochyboval. Ve filmu zazní jméno Prométhea, který navzdory vůli bohů přinesl lidem oheň a byl za to potrestán. Nathan vidí sebe sama jako boha stvořitele, jako nositele evoluce. V jeho promluvách je technologie živelnou sférou a síly vědeckého pokroku podle něj pracují nezávisle na svých hybatelích (metafora obrazu Jacka Pollocka). Umělá inteligence je podle něj nevyhnutelným krokem v dalším pokroku lidstva. Na Wittgensteina odkazuje název společnosti Blue Book, shodný s názvem souboru Wittgensteinových poznámek z roku 1933-34, které se staly základem jeho pozdějších myšlenek o podstatě jazyka (v jednom z pokojů rovněž visí portrét Wittgensteinovy sestry od Gustava Klimta). Také hudba je nositelkou významných odkazů. Při vstupu do Náthanova příbytku (a opakovaně při odchodu) zní jedna ze Schubertových klavírních sonát, v níž skladatel opouští klasickou formu a nechává prostor fantazii. Ve filmu zní hudba J.S. Bacha , která symbolizuje řád a v jednu chvíli se mluví o Mozartovi jako symbolu nezastavitelnosti lidské spontaneity.

ex machina

 

Petr Vaďura
dramaturg filmového programu na festivalu UNITED Vsetín