Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci nově nabízí předmět s názvem „Film a spiritualita" pod vedením ThLic. Jan Regnera a Th.D. a ThLic. Michala Štveráka. Cílem je naučit studenty vnímat filmové umění jako prostředek k prohloubení duchovního života a příležitost pro setkání s tím, co nás přesahuje.

Cíle předmětu:

Student se seznámí s významnými filmografickými počiny moderní doby, které hovoří k nitru člověka a dotýkají se jeho vlastního prožívání duchovního života a toho, co člověka přesahuje. Ve filmech se objevují témata jako: sebepoznání, potřeba transcendence, rodina, sexuální orientace, vztah pracovního a osobního života, vztah k Bohu, praxe duchovního života a duchovního hledání, smysl života ad. Na základě shlédnutých snímků bude pro studenta snazší nahlédnout citlivá místa jeho vlastního života a sestoupit do svého nitra.

Obsah předmětu:

  • Úvodní hodina. Co budeme dělat, harmonogram semestru a výstupy z výuky.

  • Proč vůbec hovoříme o filmu a spiritualitě. Co je to duchovní život a jaký má na něj vliv to, co vidíme, slyšíme, prožíváme. Jak pracovat s vlastní reflexí uměleckého díla.

  • Krása jako východisko.

  • Umělecký výraz a tvorba. Prameny uměleckého tvorby.

  • Rozlišování duchů.

  • Obrazné vidění světa. Emoce, cit, vnitřní hnutí. Obraz, hudba, symbol, barva, pohyb.

  • Pravidla duchovního života. Otázky, diskuse. Hodnocení.

Doporučená literatura:

ALTRICHTER, Michal. Spirituální teologie. Olomouc: Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, 2017, s. 11-248.

ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu: archetypy a opakování. Třetí vydání. Přeložil Eva STREBINGEROVÁ. Praha: OIKOYMENH, 2019.

ELIADE, Mircea. Posvátné a profánní. Praha: OIKOYMENH, 2006.

NAKONEČNÝ, Milan. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1997.

ŘÍČAN, Pavel. Psychologie náboženství a spirituality. Praha: Portál, 2007.

SOLOVJEV, Vladimir Sergejevič. Duchovní základy života. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 1996.

SUCHÁNEK, Vladimír. Umělecké dílo jako mystagogie 1: studijní text pro kombinované studium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.

SUCHÁNEK, Vladimír. Umělecké dílo jako mystagogie 2: studijní text pro kombinované studium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.

ŠPIDLÍK, Tomáš a Marko Ivan RUPNIK. Integrální poznání: symbol jako nejdokonalejší výpověď. Přeložil Pavel AMBROS. Olomouc: Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, 2015.

ŠPIDLÍK, Tomáš. Prameny světla: (příručka křesťanské dokonalosti). Vydání šesté (v nakladatelství Refugium). Olomouc: Centrum Aletti - Refugium, 2019.

 

cmtf_FAS.png

 

Zdroj úvodní fotografie:
Facebooková stránka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci